A young girl holding a Saltire in the air at a Scottish Independence rally

10 Buannachdan Neo-eisimeileachd na h-Alba

10 Buannachdan Neo-eisimeileachd na h-Alba


1. Fèin-riaghladh : Tha neo-eisimeileachd a' toirt cumhachd do dh'Alba co-dhùnaidhean a dhèanamh a tha freagarrach dha na feumalachdan sònraichte aice gun a bhith a' cur bacadh air an taobh a-muigh.

2. Làn-smachd air Cùisean Cèin : Bhiodh comas aig Alba neo-eisimeileach cumadh neo-eisimeileach a dhèanamh air a poileasaidh cèin, a dhol an sàs ann an dàimhean eadar-nàiseanta, agus a riochdachadh dioplòmasach a stèidheachadh.

3. Airgead : Bheireadh neo-eisimeileachd cothrom do dh'Alba an airgead aice fhèin a dhearbhadh agus barrachd buaidh a bhith aice air poileasaidh airgid, a' gabhail a-steach ìrean rèidh.

4. Riaghladh Craolaidh agus Meadhanan : Bhiodh ùghdarras aig Riaghaltas na h-Alba craoladh a riaghladh agus a stiùireadh, a' gabhail a-steach telebhisean agus rèidio.

5. Poileasaidhean Tèarainteachd Shòisealta : Bheireadh neo-eisimeileachd cumhachd do dh'Alba an siostam tèarainteachd shòisealta aice fhèin a chumadh, a' gabhail a-steach sochairean sochair agus peinnseanan.

6. Goireasan : Tha smachd dìreach air stòrasan nàdarra a' toirt cothrom do dh'Alba an fheum as fheàrr a dhèanamh dhiubh airson leasachadh nàiseanta.

7. Bun-reachd : Bhiodh ùghdarras aig Alba a bun-reachd fhèin, agus laghan bun-reachdail a stèidheachadh.

8. Co-dhùnaidhean Poileasaidh Drogaichean : Gheibheadh ​​Alba smachd air seòrsachadh dhrogaichean agus cruthachadh phoileasaidhean dhrogaichean, a' toirt cothrom air dòigh-obrach sònraichte a thaobh riaghladh stuthan.

9. Smachd Eaconamach : Faodaidh Alba uachdarain cumadh a thoirt air a poileasaidhean eaconamach, ag àrach fàs agus seasmhachd.

10. Poileasaidhean Àrainneachdail : Tha fèin-riaghaltas a' toirt cothrom do dh'Alba poileasaidhean a chur an gnìomh a rèir a prìomhachasan àrainneachdail.

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

Featured collection

1 of 5